ovk besiktning

OVK-besiktning i Jönköping

OVK-besiktning i Jönköping

editorial

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en inspektion som är lagstadgad i Sverige för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar optimalt ur både miljömässiga och hälsorelaterade perspektiv. En regelbundet genomförd OVK besiktning hjälper fastighetsägare att upprätthålla en hög inomhusluftkvalitet och förebygga oönskade problem som mögel och dålig lukt. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad OVK innebär, vikten av att sköta detta, hur processen går till, och varför det är ett smart val att anlita en professionell och pålitlig aktör som EE System för besiktningen.

Vad är OVK?

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, infördes i Sverige under 1991 genom Boverkets byggregler (BBR) för att garantera att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska. Syftet med OVK är att säkerställa en god luftkvalitet inomhus, vilket i sin tur bidrar till trivsel, hälsa och energieffektivitet. Alla fastighetsägare är skyldiga att se till att deras byggnader genomgår kontroller regelbundet. Intervallerna för dessa kontroller varierar beroende på byggnadens typ och dess ventilationssystem.

Besiktningen ska utföras av en certifierad och opartisk besiktningsman, även kallad OVK-besiktare. Besiktigaren kontrollerar bland annat flöden, rengöring av kanaler, funktion hos fläktar och att aggregat inte är förorenade. Efter kontrollen utfärdas ett intyg som antingen visar att ventilationen är godkänd eller att det finns brister som måste åtgärdas.

Vikten av regelbunden OVK

Genom att regelbundet genomföra OVK kan flera fördelar uppnås. För det första kan fastighetsägare undvika kostsamma reparationer genom att upptäcka och åtgärda små problem tidigt, före de utvecklas till stora och dyra åkommer. Det hjälper även till att förlänga livslängden på ventilationssystemet.

Ännu viktigare är att en väl fungerande ventilation har stor påverkan på inomhusmiljön, vilket direkt påverkar personers välbefinnande och prestationer. En dåligt fungerande ventilation kan leda till koncentrationssvårigheter, huvudvärk och ökad sjukfrånvaro på arbetsplatser. För fastighetsägare innebär det även att man följer de lagar och regler som ställs av svensk lagstiftning, och på så vis undviker potentiella böter eller andra rättsliga konsekvenser.

ovk besiktning

Processen för OVK-besiktning

OVK-besiktningen är en grundlig kontroll av en byggnads samtliga ventilationssystem. Processen inleds vanligtvis med en översyn av tidigare dokumentation och ritningar av systemet. Därefter genomförs själva fysiska kontrollen där besiktningsmannen bland annat mäter luftflöden, kontrollerar ventiler och ser över att alla delar av systemet fungerar som de ska.

Efter besiktningen sammanställs en rapport, som tydligt anger statusen på ventilationssystemet. Om det finns brister ges rekommendationer om vilka åtgärder som behövs och inom vilken tid de bör utföras. Om besiktningen inte godkänns måste fastighetsägaren se till att de nödvändiga åtgärderna genomförs och att en ny besiktning sker.

Val av besiktningsföretag

Att välja rätt företag för att utföra OVK är avgörande. Det är viktigt att anlita en opartisk och certifierad partner med erfaren personal som kan erbjuda professionell service och vägledning. EE System är ett sådant företag som inte bara erbjuder besiktning, utan även service, underhåll och rådgivning inom ventilation och inomhusklimat.

Läs mer om OVK Jönköping!